Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen

Waar bestaat gemeentelijke belasing uit?
De gemeentelijke woonlasten bestaan uit heffingen en heffingskortingen en is de som van de gemiddelde OZB-aanslag, de reinigingsheffing en de rioolheffing, verminderd met een eventuele heffingskorting. Kadasterdata verzamelt in het begin van het jaar deze gegevens bij de verschillende gemeenten.

Het product gemeentelijke woonlasten geeft u, per opgevraagde gemeente, inzicht in de hoogte van:

OZB-tarief
Jaarlijks wordt OZB geheven over alle onroerende zaken zoals woningen en winkelpanden. Als eigenaar wordt u aangeslagen voor OZB. De hoogte van de heffing wordt uitgedrukt in percentage van WOZ-waarde van uw woning.

Reinigingsheffing
De reinigingsheffing heft de gemeente om de kosten van afvalverwerking te betalen.

Rioolheffing
De rioolheffing dekt de kosten die de gemeente maakt voor de rioolvoorziening.


Kwijtschelding gemeentelijke heffingen? 
Huishoudens met een laag inkomen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting.
Iedere gemeente bepaalt zelf de regels voor kwijtschelding. Zo verschilt de berekeningsmethodiek van het bedrag dat een huishouden kan betalen (betalingscapaciteit) per gemeente. Ook geldt de kwijtschelding niet altijd voor alle heffingen. Soms wordt een bepaalde heffing gedeeltelijk kwijtgescholden.