Kadaster

Kadaster

Het Kadaster heeft de wettelijke plicht om vastgoed- en geografische informatie te registreren, up-to-date te houden en te verstrekken. Deze wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: wat is van wie, wie mag er wat mee en waar lopen de grenzen.

Kadasterdata handelt niet voor of namens het Kadaster maar verwerkt de gegevens in eigen producten.
Voor vragen of opmerkingen over de diensten en producten klik hier.

Vastgoed
Woningen, bouwgrond, akkers, wegen of netwerken van kabels en leidingen: het Kadaster houdt voor al dit vastgoed in Nederland bij wie welke rechten heeft. Deze rechten staan beschreven in de overdrachtsaktes en hypotheekaktes. Deze aktes worden door het Kadaster digitaal gearchiveerd in de openbare registers. De kerngegevens nemen zij over uit de Basisregistratie Kadaster (BRK).
Deze gegevens bestaan uit:
     - kadastrale aanduiding;
     - rechten (met uitzondering van erfstdienbaarheden);
     - kadastrale grootte;
     - persoonsgegevens van eigenaren, beperkt gerechtigden en beslagleggers.

Zelfstandig
Sinds mei 1994 is het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Als organisatie moet het haar taken zelfstandig uitvoeren. Het Kadaster komt zo op afstand van het ministerie van Infrastructuur en Milieu te staan. De Raad van Toezicht ziet toe op de dagelijkse leiding van het bedrijf, dat in handen ligt van de Raad van Bestuur. Wanneer het gaat om zaken van gemeenschappelijk belang wordt de Raad van Bestuur geadviseerd door de Gebruikersraad.

Privacy bij het Kadaster
Het Kadaster gebruikt geregistreerde persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het verstrekt geen persoonsinformatie voor bijvoorbeeld commerciële activiteiten, zoals direct marketing. Bij het verzamelen, beheren en verstrekken van persoonsgegevens houdt het Kadaster zich aan de Kadasterwet en Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Kadasterwet is deels gebaseerd op de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Deze wet verzekert dat de input en verwerking zo betrouwbaar mogelijk plaatsvinden.
De Kadasterwet kent aan het Kadaster de volgende taken toe:
     - het houden van de openbare registers en het bijhouden van de kadastrale registratie en de kadastrale kaart;
     - de registraties van schepen en luchtvaartuigen;
     - het instandhouden van coördinaten (Rijksdriehoekmeting);
     - het registreren en het cartografisch weergeven van geografische gegevens;
     - het verstrekken van informatie op basis van deze registraties.

 

SMS Dienst

Woninginformatie direct op uw mobiel? U ontvangt per SMS de inhoud, het bouwjaar, de oppervlakte, de WOZ waarde plus natuurlijk de meest recente koopsom en aankoopdatum van een woning (mits deze vanaf 1993 verkocht is).

SMS Woninginformatie
Hoe werkt 2233?
[SMS] POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld 1234AB 12). Ook is het mogelijk om een adres te versturen (voorbeeld Kerkplein 1 Amsterdam). U ontvangt direct alle informatie.

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 4 betaalde SMS berichten. Met het eerste SMS-bericht testen wij de communicatie mogelijkheid tussen uw toestel, provider en onze diensten. In het 2e t/m 4eSMS-bericht ontvangt u het bouwjaar, de inhoud, de oppervlakte, het woningtype, transacties (koopsom en koopdatum) vanaf 1993, huidige woningwaarde, de betrouwbaarheid (komt tot stand door een modelmatige woningwaardering), de modelmatige WOZ waarde een de daaraan gekoppelde OZB bij de gemeente. Let op! Niet alle koopsommen kunnen worden opgevraagd, er zijn een aantal uitzonderingsgevallen.  Per SMS-bericht (totaal vier) betaalt u slechts twee euro. (totale kosten acht euro plus de kosten voor het gebruik van de  mobiele telefoon). 

NIEUW!!!! Hypotheek informatie per SMS

Hypotheek informatie direct op uw mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze nieuwe service Hypotheek info per SMS!

         

Hoe werkt de dienst hypotheek informatie per SMS? 
SMS HYP POSTCODE+HUISNUMMER+(evt toevoeging) naar 2233 (voorbeeld hyp 1234AB 12). Binnen slechts enkele seconden heeft u alle lopende hypotheken inzichtelijk per SMS. Uniek in Nederland!

Wat krijgt u geleverd?
U ontvangt in totaal 3 betaalde SMS berichten. In het eerste SMS bericht testen wij of communicatie mogelijk is met uw toestel. Vervolgens ontvangt u de informatie over het brondocumenten/hypotheekakte waar wij de informatie gevonden hebben. Hierna ontvangt u direct 2 SMS berichten met hierin de hypotheek verstrekker (meerdere verstrekkers mogelijk) en de hypothecaire geldlening. Indien aanwezig vullen wij de hypothecaire geldlening aan met de rentevoet. Het laatste (GRATIS) SMS bericht betreft de disclaimer. Per item betaalt u slechts zes euro (totale kosten zes euro plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon). 

Kadasterdata voldoet aan de SMS gedragscode en Reclame Code SMS-dienstverlening. 2233 is geen abonnementsdienst. Ben je jonder dan 16 jaar vraag je ouders of voogd om toestemming.