Kadaster

Kadaster

Het Kadaster heeft de wettelijke plicht om vastgoed- en geografische informatie te registreren, up-to-date te houden en te verstrekken. Deze wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: wat is van wie, wie mag er wat mee en waar lopen de grenzen.

Kadasterdata handelt niet voor of namens het Kadaster maar verwerkt de gegevens in eigen producten.
Voor vragen of opmerkingen over de diensten en producten klik hier.

Vastgoed
Woningen, bouwgrond, akkers, wegen of netwerken van kabels en leidingen: het Kadaster houdt voor al dit vastgoed in Nederland bij wie welke rechten heeft. Deze rechten staan beschreven in de overdrachtsaktes en hypotheekaktes. Deze aktes worden door het Kadaster digitaal gearchiveerd in de openbare registers. De kerngegevens nemen zij over uit de Basisregistratie Kadaster (BRK).
Deze gegevens bestaan uit:
     - kadastrale aanduiding;
     - rechten (met uitzondering van erfstdienbaarheden);
     - kadastrale grootte;
     - persoonsgegevens van eigenaren, beperkt gerechtigden en beslagleggers.

Zelfstandig
Sinds mei 1994 is het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Als organisatie moet het haar taken zelfstandig uitvoeren. Het Kadaster komt zo op afstand van het ministerie van Infrastructuur en Milieu te staan. De Raad van Toezicht ziet toe op de dagelijkse leiding van het bedrijf, dat in handen ligt van de Raad van Bestuur. Wanneer het gaat om zaken van gemeenschappelijk belang wordt de Raad van Bestuur geadviseerd door de Gebruikersraad.

Privacy bij het Kadaster
Het Kadaster gebruikt geregistreerde persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het verstrekt geen persoonsinformatie voor bijvoorbeeld commerciële activiteiten, zoals direct marketing. Bij het verzamelen, beheren en verstrekken van persoonsgegevens houdt het Kadaster zich aan de Kadasterwet en Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Kadasterwet is deels gebaseerd op de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Deze wet verzekert dat de input en verwerking zo betrouwbaar mogelijk plaatsvinden.
De Kadasterwet kent aan het Kadaster de volgende taken toe:
     - het houden van de openbare registers en het bijhouden van de kadastrale registratie en de kadastrale kaart;
     - de registraties van schepen en luchtvaartuigen;
     - het instandhouden van coördinaten (Rijksdriehoekmeting);
     - het registreren en het cartografisch weergeven van geografische gegevens;
     - het verstrekken van informatie op basis van deze registraties.